Entreprenadtjänster

Förädling från råmark till färdig utemiljö

Planering

Receptet för en lyckad entreprenad är enligt oss en god planering av projektet , därför strävar vi alltid att vara involerad i tidigt skede.


Vi på Sigent är ert självklara val när det kommer till att planera arbetet och använda vår erfarenhet för att guida er till rätt tillvägagångssätt och lösning för det resultat ni ämnar uppnå. Så tveka inte att kontakta oss redan vid planeringsstadiet på ett arbete så ser vi till att allt kommer med i beräkningarna och utförs på rätt sätt.

Grundläggning

En Grunds stabilisering av byggnaden är en av dess viktigaste funktioner och måste därför utföras mycket noggrant.


En stor faktor för grunden är markförhållanden och beroende på vilken jordart som finns på plats måste man närma sig detta arbete på olika sätt. Vi ser till att ni får en rejäl grund som uppfyller alla krav.

Avverkning & röjning

Med goda kontakter inom skogsbranschen så hjälper våra partners oss med avverkning både maskinellt och manuellt. Detta bortforslas för flisning eller sågning.

Berg & jordschakt

Masshantering i form av jord och bergschakt är vanligt förekommande i våra entreprenader. Vi strävar alltid efter att effektivisera transporter för att värna om miljön och sänka kostnaderna i projekten.


I stockholmsregionen hanterar vi ofta olika typer av jordarter bla blålera , morän , grusåsar , berg.
Sprängning är en metod som används för att kunna förbereda områden med berggrund för markarbeten. Sigent har kontakter med auktoriserade bergsprängare som kan fixa dessa jobb.

VA-Anläggning

Vatten , Avlopp , Dagvatten förekommer nästan alltid i våra entreprenader.


VA-arbeten inkluderar allt från arbeten på huvudledningar under gator till service på ledningar på tomtmark. Dagvatten blir allt vanligare att det omhändertas internt iform av perkolation och fördröjningsmagasin.

Markplanering & utemiljö

Utemiljön skapas i slutet av projektet , det omfattar bla grönytor, planteringar, marksten, asfalt ,kantstenar, murar.

Styrdokument

Dokumentation är viktigt , vi har rutiner i vårt ledningssystem som styr hur vi ska hantera och uppföra all dokumentation. Egenkontroller , Arbetsmiljöplan , Skyddsronder m.m