Miljö & Kvalitet

Vi har ett ledningssytem som är certifierat enligt ISO-standard

Miljöcertifiering ISO

Kvalitet  9001

Vi tar oss an att utföra uppdrag inom givna tidsramar och tar ett totalt ansvar för entreprenaden och dess slutresultat.


Vi ska med vår kvalitetspolicy som guide alltid uppfylla eller överträffa våra kunders förväntan för att bygga långsiktiga relationer.


Kvalitetsledningssystemet skall ständigt förbättras samt vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning för att därigenom ständigt förbättra företaget. Självklart följer vi alla författningskrav och andra krav som berör oss.

Dokumentation

Vi har goda rutiner för dokumentation som kan följas av beställaren. Vi har alltid kvalitet & miljö i fokus och våra jobb håller oklanderlig kvalitet. Kort sagt – mindre bekymmer och mer nytta.

För varje enskilt projekt upprättas en utförlig projektplan, kontrollplan samt egenkontroller.

Vi har fullgoda entreprenadansvarsförsäkringar.


Utbildad personal

Vi har rutiner avseende planering , avvikelser , dokumentaion , inköp etc som samtliga arbetare i entreprenaden ska förhålla sig till.

Vi har fortlöpande utbildningar och är uppdaterade vad gäller nya branschkrav och regler.

Vi brukar använda maskinstyrning (GPS) i så hög grad som möjligt för att effektivisera och kvalitetsäkra 

entreprenadmaskinerna. 

Miljö 14001

Vår verksamhet innebär att vi gör ingrepp i miljön i olika omfattning beroende av projekt.


Vår målsättning är alltid att påverka så lite som det är möjligt, samt att alltid vara medvetna om miljöriskerna i varje enskilt projekt.


Vi ser till att alltid, i största möjliga mån, effektivisera transporter, återvinna material genom fältsortering och använda miljövänligt och hållbart material samt att vi självklart följer författningskrav , lagar och andra krav som berör oss. Vårt ledningsystem och miljöarbete skall ständigt förbättras.

Masshantering

Olika typer av markentreprenader omfattas i nästan samtliga fall av mass & materialhantering.Detta innebär att det ofta från arbetsplatsen körs material och dumpas på tipp för att sedan ersättas med exempelvis grus i olika fraktioner eller sorterad jord.

 

Vi strävar alltid efter att försöka återvinna och fältsortera på arbetsplatsen för att undvika onödiga och dyra transporter.
Med flera projekt som löper paralellt så kan ofta massor hanteras på ett effektivt sätt vid under & överskott.

 

Att använda maskinstyrning på entreprenadmaskiner har bevisligen reducerat masshanteringen.

Maskiner & Transporter

Maskiner ska vara försedda med saneringsväska och instruktioner skall finnas tillgängliga om vilka åtgärder som ska vidtas vid ev olje eller diesel läckage.


Maskiner ska konternueligt kontrolleras så att inga skador eller läckage finns på slangar eller dylikt.Regler för farmartankar och dieselcisterner ska följas.Fortlöpande utbildning inom ECO drivng ska bedrivas.


Tomgångskörning ska undvikas.Vi strävar alltid för att våra leverantörer ska arbeta aktivt och utveckla sitt miljöarbete. Vi följer alltid de lagar, föreskrifter , krav , normer som ställs i våra markentreprenader.

Transporter ska alltid effektiviseras så mycket som möjligt  bla unvika tomkörning , planering av inköp , använda närliggande grustäkter och tippar.

Arbetsmiljö

Samtliga som jobbar i våra entreprenader ska trivas, vara friska från skador och sjukdomar för att kunna leverera tjänster enligt vår höga kravställning.


Vi jobbar aktivt med ett systematisk arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och skador genom utbildning , skyddsronder och väl genomarbetade arbetsmiljöplaner för olika uppdrag.


Vi håller alltid arbetsplatsen ren och städad för att undvika fallolyckor och öka trivseln.

Utbildad Personal

Människor som arbetar i vår entreprenad ska ha kunskap och bli informerade vad gäller säkerhet och regler på arbetsplatsen.


För att säkerställa detta har vi dialoger och skyddsronder på arbetsplatsen.

Människor som arbetar i vår entreprenad ska ha kunskap och bli informerade vad gäller säkerhet och regler på arbetsplatsen.


För att säkerställa detta har vi dialoger och skyddsronder på arbetsplatsen.

Trygga Arbetsplatser

Vi har rutiner kring arbete med entreprenadmaskiner , arbete i schakter , avvikelser, lyft , skyddsronder , skyddsutrustning m.m

Ett exempel på sådan rutin är att vi i slutet av dagen alltid städar arbetsplatsen för att undvika fallolyckor och öka trivseln